Regulamin

(Obowiązuje od dnia 07.04.2014)

1. REGULAMIN

1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników i Fachowo Sp. z o.o. oraz zasady korzystania z Serwisu.

1.2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez Fachowo Sp. z o.o.

1.3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej www.brendo.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. DEFINICJE

Przyjęte w niniejszym Regulaminie skróty i definicje oznaczają:

2.1. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu i/lub usług świadczonych przez Fachowo Sp. z o.o. w ramach Serwisu oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin;

2.2. Fachowo Sp. z o.o. - Fachowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. pl. Grunwaldzki 16/10 81-372 Gdynia, wpisana jest do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000492435 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP 5862287060, a jej kapitał zakładowy, opłacony w pełnej wysokości, wynosi 6000 zł. będąca właścicielem Serwisu;

2.3. Regulamin – niniejszy dokument;

2.4. Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej www.brendo.pl, którego operatorem jest Fachowo Sp. z o.o., będący platformą handlową służący w szczególności prezentacji, porównywaniu Towarów oraz udostępnianiu miejsca do zawierania umów kupna – sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem;

2.5. Sklep - podmiot profesjonalny, prowadzący działalność gospodarczą w formie sklepu internetowego, współpracujący z Nokaut w ramach Serwisu na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w Serwisie Towary i/lub oferujący do sprzedaży Towary w ramach usługi brendo.pl

2.6.. Towar – usługi lub produkty oferowane przez Sklepy;

2.7.. Transakcja - złożenie przez Użytkownika zamówienia w Sklepie

2.8.. Usługi - świadczone dla Użytkowników przez Fachowo Sp. z o.o w ramach Serwisu usługi

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Fachowo Sp. z o.o w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Fachowo Sp. z o.o Usług, a w szczególności poszukiwanie informacji o cenach i innych cechach Towarów oferowanych przez Sklepy w ramach usługi porównywania cen.

3.2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis zastrzega, że w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także “cookies”.

3.3. Użytkownik Serwisu może przeglądać opisy Towarów, porównywać oferty pochodzące z różnych Sklepów. Użytkownik może również umieszczać w Serwisie opinie na temat Towarów za pomocą serwisu Disqus.com.

3.4. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

3.5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Fachowo Sp. z o.o, Sklepów lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

3.6. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, agregowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie z wyjątkiem działań określonych w pkt. 1.3. Regulaminu. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Fachowo Sp. z o.o, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Fachowo Sp. z o.o i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Fachowo Sp. z o.o, Użytkowników i Sklepów.

3.7. Fachowo Sp. z o.o nie jest sprzedawcą ani usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie, a jedynie w ramach platformy handlowej prezentuje informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepów oraz udostępnia miejsce do zawierania umów kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem. Fachowo Sp. z o.o nie odpowiada za aktualność, zupełność ani rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty Sklepu.

3.8. Dane dotyczące Towarów, prezentowane w Serwisie pochodzą od Sklepów, które za ich treść ponoszą odpowiedzialność. Fachowo Sp. z o.o dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym jednak w celu sprawdzenia aktualności oferty oraz dostępności Towaru prezentowanych w ramach usługi porównywarki cen, Użytkownik winien przejść do strony internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z tym Sklepem. Fachowo Sp. z o.o nie odpowiada za ewentualne różnice w cenie Towaru pomiędzy informacją umieszczoną w Serwisie i na stronie internetowej Sklepu.

3.9. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep, a w szczególności określonych w regulaminie Sklepu oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Fachowo Sp. z o.o nie odpowiada za Transakcje realizowane przez Sklep.

3.10. Fachowo Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności:

3.11. Fachowo Sp. z o.o w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

3.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru prezentowanym w Serwisie w ramach usługi porównywarki cen a prezentowanym na stronie internetowej Sklepu, wiążący dla Użytkownika i Sklepu jest opis Towaru prezentowany na stronie internetowej Sklepu.

3.13. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód zachodzących po stronie Sklepu, Sklep jest zobowiązany indywidualnie kontaktować się z Kupującym.

4. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

4.1. Fachowo Sp. z o.o może publikować w brendo.pl w całości lub części treści zamieszczone przez Użytkowników. Są to między innymi komentarze lub oceny dotyczące Towarów lub Sklepów

4.2. Użytkownicy wprowadzając treści przyjmują za nie pełną odpowiedzialność.

4.3. Fachowo Sp. z o.o nie redaguje treści Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów wypowiedzi w przypadkach, gdy dana treść:

4.4. Fachowo Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

4.5. Z chwilą wprowadzenia treści w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie oraz modyfikowanie i dystrybucję przez Fachowo Sp. z o.o tych treści, a w szczególności wypowiedzi Użytkownika na temat Sklepów, Towarów, realizacji Transakcji przez Sklep oraz oceny Towarów lub Sklepów.

4.6. Fachowo Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych w Serwisie wypowiedzi Użytkowników.

5. PRZERWY TECHNICZNE I AWARIE

5.1. Fachowo Sp. z o.o dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.

5.2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych przerw, awarii oraz błędów technicznych a także ich wpływu na Usługi, Fachowo Sp. z o.o niezwłocznie zamieści na stronach Serwisu.

5.3. Fachowo Sp. z o.o ma prawo dokonywać czasowych przerw technicznych, niezbędnych do stałego podwyższania poziomu świadczonych Usług przez Fachowo Sp. z o.o, w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień Serwisu, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych.

5.4. W każdym przypadku Fachowo Sp. z o.o dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu. W tym celu, w miarę możliwości, będą one planowane na godziny nocne, a o przewidywanym terminie i czasie trwania przerwy Użytkownicy będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem.

5.5. Przez awarię techniczną rozumie się sytuację, w której wszyscy lub przeważająca większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych Usług, normalnie świadczonych w ramach Serwisu.

5.6. Przez błąd techniczny rozumie się każdy problem techniczny dotyczący funkcjonowania Serwisu, nie będący awarią techniczną w rozumieniu punktu 5.5. powyżej.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Fachowo Sp. z o.o poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu.

6.2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fachowo Sp. z o.o , jednak nie krótszym niż w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez Fachowo Sp. z o.o w Serwisie.

6.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.4. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem/ Kupującym a Fachowo Sp. z o.o , których przedmiotem są Usługi świadczone przez Fachowo Sp. z o.o jest prawo polskie.

6.5. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6.6. Postanowienia odrębnych regulaminów, określających warunki i zakres świadczenia poszczególnych Usług oferowanych przez Fachowo Sp. z o.o , stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w niniejszym Regulaminie, o ile nie zastrzeżono inaczej.

6.7. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

6.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.04.2014

Ulubione oferty

0